Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Stare i nowe przepisy w p(...)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wprowadzenie nowych regulacji prawnych, związanych z planowaniem przestrzennym, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na występujące różnice w dotychczasowych i obecnie obowiązujących zapisach ustawowych. W znaczący sposób zmieniają one procedury, zasady i postępowanie i w większym lub mniejszy zakresie dotyczą planowania na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Studium uwarunkowań i k(...)
»

Wykorzystanie biogazu - p(...)

Instalacje ujmujące i wykorzystujące biogaz wysypiskowy pojawiły się na krajowych wysypiskach na początku lat 90. W tym okresie, dla maksymalizacji wykorzystania objętości składowisk, prowadzono na większych obiektach zagęszczanie odpadów za pomocą różnego typu spychaczy, a następnie kompaktorów. Pierwsze instalacje aktywnego odgazowania wysypisk za pomocą ssaw i pochodni, oparte na zasadach naukowych, uruchomiono na wysypisku Nowosolna oraz w Krakowi(...)
»