Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chronić, zapobiegać, popr(...)

W Polsce przyjęło się nazywać ją Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), choć jej pełna nazwa brzmi: Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Jej przyjęcie poprzedziło żmudne i długotrwałe, sięgające połowy lat 80., wypracowywanie założeń, celów i metod działania. Dyrektywa, jako pierwsza, wymienia zasadę, że woda „nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inn(...)
»

Rewitalizacja terenów pop(...)

Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia w sferze gospodarczej skutkują m.in. powstaniem tzw. terenów poprzemysłowych, czyli takich, które przestały pełnić funkcje gospodarcze, ponieważ w wyniku tej działalności zostały zdegradowane. W województwie śląskim degradacja powierzchni ziemi związana jest przede wszystkim z przemysłem wydobywczym i przetwórczym. Najczęściej mamy do czynienia zarówno z degradacją chemiczną (zanieczyszczeniem), jak i fizyczną (morfologiczną), tzn(...)
»