Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Recykling pojazdów wycofa(...)

Dyrektywa 2000/53/WE z 18 sierpnia 2000 r.1 nakłada obowiązek zorganizowania na terenie krajów członkowskich systemu zbiórki pojazdów wycofywanych z eksploatacji (ang. end-of-life vehicles – ELV). Zgodnie z jej zaleceniami, pojazdy te powinny trafić do zakładów zajmujących się recyklingiem, które są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie punktów zbiórki pojazdów. Zapis taki jest szczególnie istotny w aspekcie różnic pomiędzy krajami Unii Europejskiej w zakresie istn(...)
»

Plany rozwoju sieci przes(...)

Do jednych z podstawowych obowiązków PSE Operator należy realizacja strategicznych celów zawartych w polityce energetycznej państwa. Jednym z nich jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Według pakietu klimatyczno-energetycznego, rozwój OZE ma zostać oparty na zasadach racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energii odnawialnej. Celem dla Polski jest osiągnięcie poziomu co najmniej 15% udziału energii odnawialnej(...)
»