Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Zadanie 12 samorządów z M(...)

    Obowiązujący w Polsce „od zawsze” sposób unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyłącznie poprzez składowanie musiał znaleźć wreszcie swój kres.   Poprzez narzucone standardy przez Unię Europejską ten archaiczny sposób postępowania z odpadami również na pięknej ziemi mazurskiej, w okolicach Ełku, Gołdapi i Olecka, zostanie niebawem zastąpiony systemem zgodnym z dyrektywami uni(...)
»

Tworzenie i wdrażanie pro(...)

Nie ulega wątpliwości, że eliminacja zachowań dyskryminacyjnych i antykonkurencyjnych stanowi istotny cel zarówno dla wspólnotowego, jak i rodzimego prawodawcy. Wystarczy chociażby zapoznać się z brzmieniem dyrektyw kształtujących wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego (odpowiednio: dyrektywa 2009/72/WE i 2009/73/WE), aby przekonać się, że twierdzenie to nie jest bezpodstawne (w szczególności art. 21 przywołanych aktów). Jak wiadomo, (...)
»