Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Umowy w sprawach zamówień(...)

Przepisy kodeksu cywilnego a normy ustawowe Zgodnie z wyrażoną w art. 3531 k.c. zasadą swobody umów, strony, zawierając umowę, mogą ułożyć stosunek prawny wg swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Duże ograniczenia w zakresie tej swobody wprowadziła ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177). Zatem, jeżeli jedną ze stron kontraktu (...)
»

Zaopatrzenie kryzysowe w (...)

Termin kryzys pochodzi z greckiego słowa „krino”, oznaczającego zmaganie się, walkę, decydowanie i wybór, działanie pod presją czasu. Określa się go jako czas niebezpieczeństwa, wielkich trudności, zagrożenia priorytetowych wartości. Nie jest on zdarzeniem tylko sytuacją zaistniałą w wyniku zajścia niebezpiecznego zdarzenia. Charakteryzuje się ją jako stan destabilizacji, niepewności, utratę kontroli nad przebiegiem wydarzeń, a przede wszystkim zagrożen(...)
»