Rozwiązać palące problemy

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-8
  DRUKUJ

W połowie lipca tego roku Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, w imieniu jej uczestników skierował do instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w naszym kraju listy prezentujące Radę RIPOK i cele jej powołania wraz z jej postulatami.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Są one wynikiem kilku już spotkań Rady i poddane zostały dyskusji w jej gronie, a szczególnie konsultacjom przez ekspertów: technologów i prawników. Sformułowane zostały w formie nie ogólnych tez, ale konkretnych propozycji rozwiązań organizacyjno-prawnych. Listy skierowane zostały do: ministra środowiska (obszerne fragmenty poniżej), Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz posła Tadeusza Arkita, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Uczestnicy rynku gospodarowania odpadami, jakimi są przedstawiciele regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, dostrzegają wiele mankamentów funkcjonowania nowego systemu. Nie chodzi im jednak o krytykę – chcą skupić się na jego poprawianiu i ulepszaniu jego działania.

 

Marcin Korolec

minister środowiska

1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzone zmiany mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Wychodząc naprzeciw problemom, z którymi borykają się zarządzający instalacjami, powołano Radę Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W skład powstałego grona wchodzą reprezentanci podmiotów funkcjonujących jako regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w ramach wojewódzkich planów gospodarki odpadami, przedstawiciele świata nauki, prawnicy, przedstawiciele stowarzyszeń, izb branżowych oraz firm dostarczających sprawdzone technologie. Celem Rady jest nie tylko stałe monitorowanie procesu wdrażania znowelizowanej ustawy, ale także wypracowanie możliwych rozwiązań istniejących problemów i przekazanie ich do kompetentnych w tym zakresie instytucji. W rezultacie ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w nowym systemie gospodarki odpadami.

Efektem dotychczasowych prac Rady jest zdefiniowanie najistotniejszych problemów, sygnalizowanych przez zarządzających RIPOK-ami, oraz wypracowanie konkretnych propozycji ich rozwiązań. Przygotowane przez członków Rady postulaty, załączone do niniejszego pisma, reprezentują stanowisko przedstawicieli sektora gospodarki odpadami w Polsce. Są to z konieczności wybrane najbardziej palące i powszechnie występujące problemy, które wymagają pilnego omówienia.

Z uwagi na szczególne zaangażowanie Ministerstwa Środowiska w przygotowanie nowych, optymalnych rozwiązań pozwalających zapewnić efektywne funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w imieniu członków Rady RIPOK zwracam się z uprzejmą prośbą o spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w celu omówienia propozycji rozwiązań aktualnych problemów sektora odpadowego. Należy podkreślić, że podjęcie zdecydowanych działań w celu przeciwdziałania możliwym nadużyciom może zapobiec powstawaniu patologii na rynku gospodarki odpadami, co niestety obecnie przyjmuje realne kształty.

(-)

Najważniejsze tezy postulatów Rady RIPOK

  1. Wzmocnienie kontroli w ramach postępowania z odpadami komunalnymi, w tym kierowania odpadów do RIPOK-ów, z uwzględnieniem wykorzystania mocy przerobowych istniejących instalacji i kontroli przemieszczania odpadów.
  2. Zapewnienie wykorzystania mocy istniejących instalacji regionalnych, w szczególności wybudowanych przy współfinansowaniu z funduszy UE.
  3. Opłata za korzystanie ze środowiska winna promować stosowanie zaawansowanych technologii, zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami.
  4. Zagospodarowanie produktów RIPOK-ów (z procesów MBP/MBS) w sposób inny niż składowanie. Zmiana roli instalacji termicznych w systemie zagospodarowania odpadów w ponadregionalne, wsparcie dla małych, lokalnych instalacji.

 

Pełna wersja postulatów Rady RIPOK wraz z propozycjami rozwiązań palących kwestii zamieszczona jest na www.radaripok.pl.

(ts)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus