Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Reklama

Polecane artykuły:

Sposób na recykling popio(...)

Azot należy do ważnych elementów cykli biogeochemicznych systemów hydrofitowych oczyszczających ścieki. Występuje w nich w różnej formie: azot organiczny i jony: NH4+, NO3-, NO2-. Usuwanie azotu ze ścieków w systemach hydrofitowych zachodzi w wyniku usuwania biologicznego (nitryfikacji i denitryfikacji), asymilacji przez rośliny i mikroorganizmy oraz procesów fizycznych i chemicznych (uwaln(...)
»

Kiedy zamawiający może un(...)

Katalog przesłanek do unieważnienia postępowania jest zamknięty. Są one ściśle związane z zapisami art. 146 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który z kolei stanowi o sytuacjach, kiedy umowa z mocy prawa jest nieważna. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.(...)
»