Informator

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-6
  DRUKUJ

Decyzje UOKiK-u

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Prowadzone w ostatnim czasie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania wykazały nieprawidłowości w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych. I tak gmina Kostrzyn nakładała na swoich kontrahentów obowiązek ponoszenia kosztów budowy części sieci, w tym robocizny i zakupu niezbędnych materiałów. W tym przypadku UOKiK nie nałożył kary, gdyż gmina dobrowolnie zobowiązała się do zmiany praktyki. Taki sam finisz miała sprawa dotycząca Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu. Nadużywał on pozycji dominującej m.in. poprzez wyłączenie swojej odpowiedzialność w przypadku ograniczenia i wstrzymania dostaw wody i odbioru ścieków, niezależnie od okoliczności. Dodatkowo obciążał on mieszkańców kosztami napraw wodomierza głównego. Z kolei na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA ze Zgorzelca nałożona została kara w wysokości niemal 8 tys. zł. Decyzja została podyktowana tym, iż spółka pobierała opłaty za przyłączanie mieszkańców do sieci wod-kan wbrew obowiązującym przepisom.


Już otwarte!

Oficjalne otwarcie łomżyńskich bulwarów nadnarwiańskich (Port Łomża) odbyło się 18 maja br. (fot.). Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych nad rzeką rozpoczęła się w sierpniu 2011 r. Od tego czasu powstał port rzeczny z przystanią pasażerską, hangar na łodzie oraz bulwar rzeczny ze ścieżką pieszą i rowerową, na którym zamontowano ławki, dwa źródełka wody pitnej, stoły do gry w szachy i tenisa stołowego, piłkarzyki, a także dwie lornety w punktach widokowych. Ponadto utworzono pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną. W ramach inwestycji wybudowano też drogi dojazdowe oraz parkingi, a także wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie terenu oraz monitoring. Natomiast port wyposażony został w kajaki turystyczne, łodzie wioślarskie i motorówkę. Koszt budowy bulwarów wyniósł 15,6 mln zł, w tym 11,4 mln zł pochodziło z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.


Kampanie informacyjne

Na terenie woj. małopolskiego 15 maja br. ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna „Segregujesz – Odzyskujesz”, poświęcona nowemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest ona finansowana ze środków WFOŚiGW w Krakowie i ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych ze zmianami wprowadzanymi „rewolucją śmieciową”. Natomiast w gminie Ścinawa niebawem ruszy projekt pn. „Dobre rady na odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna w Ścinawie”. Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich aktywny udział w selektywnej zbiórce odpadów. W jej ramach przygotowane będą ulotki i plakaty oraz uruchomiony zostanie gminny punkt informacyjny. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 20 tys. zł.


Koło ratunkowe

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 4 czerwca br. nakazała zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącej przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Warszawie. Orzeczenie KIO oznacza dla stolicy wydłużenie terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów z firmami, które będą odbierały odpady od warszawiaków. Kołem ratunkowym ma być opracowany w magistracie „program pomostowy”, który pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie systemu do czasu wyboru firm docelowo świadczących ww. usługi. Przedsiębiorstwa, które do tej pory odbierały od mieszkańców odpady komunalne, będą to czyniły na dotychczasowych zasadach, aż do końca tego roku. Miasto z kolei będzie płatnikiem faktur wystawianych na poszczególnych właścicieli nieruchomości.


Nowa atrakcja w Bydgoszczy

Przystań Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej uroczyście rozpoczęła swoją działalność 25 maja br. (fot.) Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” zrealizowano w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia ub.r., z udziałem środków miasta, budżetu państwa oraz RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ok. 5,7 mln zł dofinansowania). W ramach inwestycji powstała przystań jachtowa z bazą noclegową, zapleczem magazynowym i wypoczynkowo-rekreacyjnym, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmowała również przebudowę umocnień prawego brzegu rzeki Brdy. Całkowita wartość projektu to 19,4 mln zł.


Golf na śmieciach

Łączy w sobie dbałość o ekologię oraz pomysłowe wykorzystanie istniejących w mieście terenów zieleni – mowa o zakończonej w Gorzowie Wlkp. realizacji pola golfowego Zawarcie (fot.). Oficjalnie zostało ono przekazane do użytku 8 czerwca br. Jeszcze do niedawna na terenie tym znajdowało się nieczynne składowisko odpadów, którym zarządzał tamtejszy Zakład Utylizacji Odpadów. ZUO postanowiło przeprowadzić rekultywację tego obiektu w kierunku utworzenia terenów rekreacyjnych – stąd pomysł na budowę dziewięciodołkowego pola golfowego. Jego powierzchnia zajmuje obszar 30 ha. Pole posiada ciekawy układ i charakteryzuje się dużym stopniem trudności (zróżnicowanie poziomów, trzy duże zbiorniki wodne). Innowacyjny charakter obiektu sprawia, że inwestycja spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony innych gmin. Budowa została sfinansowana ze środków własnych ZUO (4,5 mln zł), natomiast prace rekultywacyjne pokryła preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,5 mln zł).

(kat)


Resort monitoruje

Do Ministerstwa Środowiska na bieżąco spływają ankiety z gmin, dotyczące wdrażania przez nie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do 3 czerwca br. udało się zebrać informacje z ponad 900 samorządów, które odpowiadały na pytanie, na jakim etapie jest prowadzona przez nie procedura przetargowa w zakresie odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż ok. 17% ankietowanych gmin wyłoniło już wykonawców ww. usług (152 samorządy są na etapie zawierania umowy). Ponadto 66% respondentów informuje, że jest spora szansa na rozstrzygnięcie prowadzonych przez nich przetargów jeszcze przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, tj. przed 1 lipca br. Z kolei 15% samorządów deklaruje, że rozpoczęło postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług, jednak nie zakończą się one przed wymaganą datą. Pozostałe gminy wymagają jednak stałego monitorowania. Dodatkowo z przesłanych informacji wynika, że zwycięzcami przetargów w sporej części samorządów są firmy prywatne – w 214 przypadkach (75,4% rozstrzygniętych przetargów). W 48 JST wyłoniono spółki ze 100-procentowym udziałem gminy (16,9%), a w 22 przypadkach wybrano przedsiębiorstwa z mniejszym niż 100-procentowy udziałem gminy (7,7).

(kat)


Suszarnia gotowa + zdjęcie UM Koszalin

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie 20 maja br. uroczyście zakończyły – wartą ponad 36 mln zł – inwestycję pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zagospodarowanie osadów pościekowych – budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie” (fot.). Dzięki realizacji przedsięwzięcia zagospodarowanych zostanie 17,5 tys. ton osadów, które będą poddawane wysokotemperaturowemu suszeniu. W efekcie objętość osadów zmniejszy się aż czterokrotnie, powstanie z nich bowiem suchy, bezwonny granulat, bezpieczny pod względem bakteriologicznym. W pełni zhigienizowany osad docelowo ma być wykorzystywany jako paliwo w spalarni lub cementowni. Realizacja zadania była możliwa dzięki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczce, opiewającej na kwotę 22 mln zł.


Apel do premiera

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej zwróciła się do prezesa Rady Ministrów o wzmocnienie kadrowe zarówno wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, jak i odpowiedniego merytorycznie departamentu w Ministerstwie Środowiska. W ocenie Komisji, obecny stan kadr w ww. instytucjach jest dalece niewystarczający wobec ilości zadań legislacyjnych, potrzeby monitorowania wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami oraz skutecznej kontroli nad procesami dotyczącymi tego obszaru.

(kat)


Dla lokalnej społeczności

W Wałbrzychu można już korzystać z nowo wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 3,2 km. Jej przekazanie do użytkowania odbyło się 1 czerwca br. Zakres inwestycji obejmował również budowę chodnika, zatoki autobusowej, wymianę oświetlenia, wycinkę i nasadzenie drzew oraz montaż małej architektury (barierek, stojaków rowerowych, ławek). Koszt wykonanych zadań wyniósł niemal 2,8 mln zł.


Edukacja w Borowinach + zdjęcie Nadleśnictwo Bełchatów

Na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w szkółce leśnej „Borowiny” 8 maja br. odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych (fot.). Każde z 11 stanowisk wyposażono w dźwiękowe elementy interaktywne, a także przestrzenne instalacje edukacyjne. Podczas wycieczki można się dowiedzieć, jak powstaje węgiel, oraz obejrzeć modele elektrowni wodnej, wiatrowej czy baterii słonecznej. Koszt wykonania ścieżki wyniósł ponad 224 tys. zł, z czego ponad 131 tys. zł stanowiło wsparcie z WFOŚiGW w Łodzi.


Finansowanie projektów

Do 12 sierpnia br. jednostki sektora finansów publicznych oraz podmiotów niepublicznych, realizujące zadania publiczne, mają możliwość składania wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” do wykorzystania jest niemal 280 mln zł.


Kolejne nabory

Ogłoszono trzy nowe nabory wniosków na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi. W obwieszczeniach określono wymagane dokumenty, miejsce ich dostarczenia oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, by móc ubiegać się o wsparcie. Wnioski należy składać od 24 czerwca do 22 lipca br. Do wykorzystania jest aż 146 mln euro.


Ochrona fauny i flory

Odbywające się 22 maja obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej miały na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, jak ważne jest zachowanie wielości gatunków roślin i zwierząt na Ziemi. Dlatego też propagowane były zachowania mogące przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków. Dodatkowo tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło „Woda i Bioróżnorodność”, nawiązujące do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Wody.


Pierwszy w Polsce

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (oddział w Poznaniu) jest pierwszą jednostką w Polsce, która uzyskała akredytację w ramach Programu Pilotażowego Unii Europejskiej ETV. Stało się to 6 maja br. Instytut otrzymał uprawnienia w dziedzinach: materiały, odpady i zasoby (produkty wykonane z biomasy) oraz technologie energetyczne. ETV, czyli System Weryfikacji Technologii Środowiskowych, jest narzędziem ułatwiającym i przyspieszającym komercjalizację innowacyjnych technologii środowiskowych. Pozwala on w niezależny sposób sprawdzić, czy deklarowane przez dostawcę parametry sprawności technologii środowiskowej poparte są rzetelnymi danymi.


Piłki za puszki

Kolejny raz ruszył projekt „Piłki za puszki” (zapoczątkowany w 2011 r.), organizowany przez Fundację Recal. W jego ramach dostarczane na obiekty sportowe puste puszki po napojach są sprzedawane, a zdobyte w ten sposób pieniądze przeznacza się na zakup wyposażenia sportowego. Inicjatywa ta jest obecnie realizowana na 39 obiektach (głównie na „Orlikach”) na terenie Legnicy, Opola, Poznania i Sosnowca oraz w czterech regionach znajdujących się w promieniu 50 km od Lublina, Radomska, Warszawy i Wrześni. W tym roku planowane jest włączenie do projektu kolejnych 40 obiektów.


Projekt zakończony

Na krakowskie torowiska 8 maja br. wjechał ostatni z zakupionych 24 niskopodłogowych tramwajów Bombardier NGT8 (fot.). Zakup pojazdów był elementem projektu pn. „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II”, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Wartość całej inwestycji wyniosła ok. 400 mln zł, z czego 210 mln pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Rydzyna na start

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zakończył budowę Zbiornika Wodnego Rydzyna. Po półtora roku prac 4 czerwca br. nastąpił uroczysty odbiór zbiornika retencyjnego. Jego powierzchnia wynosi ok. 40 ha, a pojemność – blisko 800 tys. m3 (dodatkowo 200 tys. m3 stanowi rezerwa powodziowa). Koszt zadania wyniósł 30,2 mln zł, z czego 20 mln zł to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Światowy Dzień Środowiska

„Myśl, Jedz, Oszczędzaj” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca). Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), co roku marnuje się ok. 1,3 mld ton żywności. To nie tylko trwonienie pieniędzy, energii i wody, ale także zanieczyszczanie środowiska (chociażby metanem powstającym przy rozkładzie związków organicznych). Dlatego też istotne jest racjonalne korzystanie z pożywienia.EUROPA

Opłacalne innowacje

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków dotyczących wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska (recyklingu materiałów, wody, ekologicznych produktów budowlanych, a także ekologicznych przedsiębiorstw). Inicjatywa ta stanowi element programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz przyczynia się do realizacji planu działania w zakresie ekoinnowacji. Przedsiębiorstwa z całej Europy mają czas na złożenie wniosków do 5 września br. 45 najlepszych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 31,5 mln euro.


Przyszłość odpadów

Czy należy zmienić unijne cele w zakresie recyklingu? Z takim pytaniem Komisja Europejska zwróciła się m.in. do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i organów publicznych, szukając wariantów opracowania projektu nowych przepisów, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz rozpowszechnianie recyklingu i ponownego wykorzystania, a także stopniowe wycofywanie składowania odpadów do 2020 r. Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do połowy września br.


Środowisko a zdrowie

Pod koniec maja br. ukazał się, przygotowany przez Europejską Agencję Środowiska i Wspólne Centrum Badawcze KE, raport dotyczący relacji między środowiskiem a zdrowiem człowieka. Stwierdzono w nim, że żyjemy dłużej i jesteśmy zdrowsi niż Europejczycy w przeszłości, jednakże stan środowiska wpływa na nasze zdrowie, a rozwój społeczno-gospodarczy sprawia, że jesteśmy podatni na nowe zagrożenia. Wskazano ponadto, iż warunki środowiska na kontynencie są istotnie zróżnicowane, a ludzie o niższym statucie społecznym często żyją w szkodliwym otoczeniu i bardziej zdegradowanym środowisku.


Zielony Tydzień

Trzynasta edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce w dziedzinie środowiska, odbyła się w dniach 4-7 czerwca br. w Brukseli pod hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich”. Podczas konferencji szukano rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z powietrzem, tj. ochroną jego jakości w kontekście rosnącej produkcji przemysłowej i energetycznej, zwiększenia ruchu drogowego i rozwoju urbanizacji oraz spalania paliw kopalnych i zmian klimatu.

Źródła:

www.bgpn.pl, www.bydgoszcz.pl, www.gdos.gov.pl, www.genesispr.pl, www.gios.gov.pl, www.koszalin.pl, www.lomza.pl, www.malopolskie.pl, www.mos.gov.pl, www.recal.org.pl, www.scinawa.pl, www.ue.krakow.pl, www.um.walbrzych.pl, www.um.warszawa.pl, www.umww.pl, www.uokik.gov.pl, www.wfosigw.lodz.pl.

Informator przygotowała Agnieszka Piotrowska

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus