Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Przekazanie uprawnień w z(...)

Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (DzU nr 92, poz. 753) przyznaje m.in. radom gmin nowe kompetencje w zakresie zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Nowela pozbawia wójta (burmistrza, prezydenta) kompetencji do określania wymagań, jakie powinie(...)
»

Współspalanie biomasy ora(...)

W celu realizacji procesu współspalania dużych ilości biomasy z węglem zainstalowano na kotle RAFAKO OP-230 system spalania objętościowego Rotating Opposed Fired Air (ROFA). W systemie tym powietrze z dużą prędkością wdmuchiwane jest przez dysze wielootworowe, co powoduje silne turbulentne mieszanie gazów spalinowych i paliwa. Wysokociśnieniowy system spalania objętościowego ROFA zapewnia spalanie całkowite i zupełne oraz zwiększenie wykorzystania objętości komo(...)
»