Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Wnioski z końcowej fazy r(...)

Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG, jest głównym dokumentem prawnym Unii Europejskiej. Dokument reguluje gospodarowanie ściekami komunalnymi oraz służy ochronie wód powierzchniowych i środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami1. Dyrektywa ta należy do najtrudniejszych i najkosztowniejszych w realizacji aktów prawnych UE2. Gminy, tworząc aglomeracje w ramach KPOŚK, zobowiązały się w(...)
»

Catalyst – rynek dla dłuż(...)

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 30 września 2009 r. uruchomiła rynek Catalyst – dedykowany dla dłużnych papierów wartościowych. Obejmuje on dwa obszary – handlu detalicznego oraz handlu hurtowego. Pierwszy jest obsługiwany bezpośrednio przez GPW, drugi zaś – przez jej spółkę zależną, tj. BondSpot (dawniej MTS Ceto). Obszar handlu hurtowego prowadzony jest przez spółkę zależną GPW, tj. obszar handlu detalicznego bez(...)
»