Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ara system - zagospodarow(...)

Podobnie jak w innych krajach problem odpadów opakowaniowych wystąpił również w Austrii a pierwsze próby rozwiązania problemu podjęte były już w roku 1993. W rozporządzeniu z 01.10.1993 roku odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami opakowaniowymi ustawodawca uczynił producenta i importera. Generalnym celem rozporządzenia było przejęcie odpowiedzialności za materiał opakowaniowy, przez oszczędne stosowanie opakowań, budowę systemu zbiórki na terenie całego kraju oraz ponowne zastosowanie lub wy(...)
»

Postępowanie z odpadami p(...)

Uwzględniając obowiązujące przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21), można postawić tezę, że jeśli odpady komunalne prawidłowo zakwalifikowano jako pozostałości z sortowania oraz procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), to nie mogą one być transportowane poza obszar regionu, w którym zostały wytworzone – o ile są przeznaczone do składowania (i tylko w takim wypadku). Jedyny wyjątek dotyczy instalacji zastępczej, ale tylko wtedy, gdy wynika(...)
»