Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wielopolski sposób na pal(...)

Polski rząd nie jest ostatecznie zdecydowany, na jakich doświadczeniach oprzeć rozwój termicznego przetwarzania odpadów – skandynawskich, niemieckich, francuskich czy bardziej egzotycznych, pozaeuropejskich. Tymczasem może się okazać, że ostatnia szansa w zakresie pozyskania z UE środków finansowych na rozbudowę infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zostanie w pełni wykorzystana. Od kilkunastu lat skandynawskie rozwiązania w z(...)
»

W przededniu wdrożenia re(...)

Budowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) oraz optymalne kierowanie strumieniem odpadów są konieczne, by zrealizować obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Wiele samorządów, działając indywidualnie lub w formule związku czy porozumienia międzygminnego, a także gros podmiotów prywatnych już jakiś czas temu podjęło wysiłek budowy RIPOK-ów. Jednak rzeczywistość okazała się inna niż się spodziewano… Gdy wejście w życie nowego system(...)
»