Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Moda na dokształcanie(...)

Obecnie we wszystkich dziedzinach życia wymagana jest fachowa wiedza. Kształceniem ogólnym zajmują się z reguły różnorakie profile studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Natomiast ścisłą wiedzę specjalistyczną w danym zakresie przekazują studia podyplomowe. Szeroki wachlarz kierunków tej formy edukacji przyciąga coraz większą liczbę chętnych. Nowe technologie i rynek pracy niejako wymuszają dokształcanie w bardzo specyficznych dziedzinach życia i gospodarki. Z drugiej stron(...)
»

Prawo w zarządzaniu emisj(...)

Na arenie międzynarodowej i krajowej od lat podejmowane są działania prawne mające na celu stabilizację stężenia antropogenicznych gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHGs) w atmosferze. Przyjmuje się bowiem, że gazy te są odpowiedzialne za zjawisko ocieplania klimatu. Kluczowym dokumentem prawnym dotyczącym tej kwestii jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (tzw. Konwencja Klimatyczna, UNFCCC). Polska ratyfikowała Konwencję(...)
»