Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogazownie przy oczyszcz(...)

Jednym z rozwiązań problemu gospodarki ściekami w oczyszczalniach ścieków jest wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu. Rodzi się jednak pytanie, na ile jest to zasadne w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy powstawanie tzw. osadów ściekowych. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21, ze zm., dalej: „u.o.”) komunalne osady ściekowe stanowią: pochodzący (...)
»