Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Stan obecny, najnowsze te(...)

Oczyszczalnie przydomowe Zgodnie z normą PN-EN 12566-31, przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) są to obiekty obsługujące do 50 równoważnych mieszkańców (RM). W zależności od ustawy, na którą się powołujemy, w Polsce graniczna przepustowość POŚ wynosi 5 m3/d (Prawo wodne2) lub 7,5 m3/d (Prawo budowlane3), co je(...)
»

Finansowanie systemu wodo(...)

Problem finansowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia – operacyjnego (krótkookresowego) oraz ekonomicznego (długookresowego). W pierwszym przypadku istotne są metody finansowania konkretnych zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, np. wymiany rur czy budowy oczyszczalni ścieków. W drugim – ważne jest zbadanie, jak koszty funkcjonowania takich przedsiębiorstw są w ostatecznym rozrachunku rozłożone pomiędzy budżet publicz(...)
»