Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Co z tą segregacją odpadó(...)

Kilka wniosków z badania świadomości ekologicznej Jesienią 2007 r. TNS OBOP na zlecenie firmy TELE 2 przeprowadził badanie sondażowe poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa. Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 1005 osób metodą wywiadu bezpośredniego i służyło zaprojektowaniu programu „No CO2!”. Więcej niż połowa respond(...)
»

Ewidencja odpadów i zbior(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145), zwana dalej ustawą „zmieniającą”, wprowadziła również zmiany w zakresie ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych. Artykuł 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji(...)
»