Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W tym numerze czytelnicy znajdą wiele informacji podobnych do tych, jakie wymienia się w czasie profesjonalnych dyskusji prowadzonych w ostatnich miesiącach w przedsiębiorstwach. Zawierają refleksje nad regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Będą one szczególnie przydatne radnym, którzy właśnie od połowy tego miesiąca rozpoczynają dyskusje nad propozycjami przedsiębiorstw. Choć regulaminowe zapisy układają przedsiębiorstwa, radni mają pełne prawo je zmienić, a nawet napisać od no(...)
»

Upadłość i likwidacja(...)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość uzyskania zamówienia jest więc, co do zasady, powszechnie dostępna, bez względu na status i formę organizacyjno-prawną wykonawcy, co czyni zadość zasadzie uc(...)
»