Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogaz z odpadów – szwedz(...)

Przepisy tej dyrektywy zostały transponowane do polskiego porządku prawnego przez nowelizację ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy: „Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych u(...)
»

Źle z odpadami(...)

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie negatywnie oceniła gospodarowanie odpadami komunalnymi w skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego. Kontrolą objęto 28 samorządów w woj.: podlaskim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim, w tym 24 urzędy gmin i cztery urzędy marszałkowskie. W większości gmin (70,8%) nie objęto mieszkańców zorganizowaną zbiórką wszystkich odpadów komunalnych. Tylko w części gmin (41,7%) zapewniono warunki do selektywnego zbierani(...)
»