Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Utorować drogę do osiągni(...)

Rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne wpisuje się w politykę ekologiczną wszystkich krajów członkowskich. W grudniu 2008 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie promocji użycia energii ze źródeł odnawialnych, która obejmuje pakiet zapisów regulacyjnych w ustawodawstwie dla osiągnięcia tego wiążącego celu w całej UE. Dyrektywa ta nakazuje krajom członkowskim opracowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2010 r. kra(...)
»

Strategia gospodarki odpa(...)

Edward S. Kempa Termin strategia przywołuje skojarzenia militarne i wojenne. Wszak jej zasady sformułował i ustalił pruski generał Klaus von Clausewitz (1780-1831), odnosząc strategię i taktykę nie do nauki, lecz do sztuki wojennej. Terminy strategia i taktyka bywają często stosowane zamiennie, co nie zawsze jest właściwe. Łatwo jednak wykazać, bo jest to dość powszechne, że zarówno strategię, jak i taktykę używa się obecnie w nazewnictwie nauk cywilnych; można tu więc także(...)
»