Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Bariery dla rozwoju bioga(...)

Celem konferencji „Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne”, która odbyła się 14 maja w Sejmie z udziałem przedstawicieli rządu, było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie Programu „Rozwój energetyki rozproszonej do 2020 r. w oparciu o biogaz z biomasy pochodzenia rolniczego”. Został on wspólnie opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polską Izbę Biomasy oraz Stowarz(...)
»

Konieczne zmiany w prawie(...)

Problem wód opadowych na obszarach zurbanizowanych należy do najważniejszych czynników ich normalnego funkcjonowania. Obok kanalizacji ważne są tu naturalne i sztuczne zbiorniki oraz cieki, a także melioracje budowlane, poldery i urządzenia do infiltracji wód opadowych. Dodatkowo w poszczególnych przypadkach istotną rolę odgrywają elementy melioracji rolnych, a procesy urbanizacyjne są w stanie zaburzać sytuację w ciekach poniżej obsługiwanej jednostki. Problemy zagospodarowania (...)
»