Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Środowisko traci na „ochr(...)

Czemu służą przepisy prawne mające chronić środowisko? Z perspektywy przedsiębiorstwa wodociągowego odpowiedź na to pytanie brzmi: niekoniecznie ochronie środowiska...  Otoczenie prawne, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa wodociągowe, w głównej mierze stanowią: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. Wszystkie te akty prawne są z(...)
»

Uzgodnienie projektu decy(...)

Jednym z etapów, na którym organ ochrony środowiska ma poważny wpływ na wydawanie decyzji lokalizacyjnej, jest procedura uzgodnień. Dotyczy ona zarówno decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli inwestycja, dla której wydawana jest decyzja, dotyczy obszarowej formy ochrony przyrody (innej niż park narodowy), przed wydaniem decyzji niezbędne jest dokonanie uzgodnienia przez regionalnego dyrektora ochrony śr(...)
»