Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeciw zachowaniu pozoró(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedłożonym do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów przez Ministra Środowiska. Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE, Polska do końca br. jest zobowiązana osiągnąć poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w wysokości (...)
»

Podejrzana deklaracja(...)

Co powinna zrobić gmina w sytuacji, gdy złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja budzi wątpliwości? Przepisy Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DzU z 2017 r. poz. 1289, ze zm., dalej: u.c.p.g.) wprowadzają zasadę, zgodnie z którą to właściciel nieruchomości deklaruje, jaka wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest w jego przypadku „odpowiednia”. „Odpowiednia” wysokość opłaty dla przysłowiowego Ko(...)
»