Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Ważne pytania(...)

W dziedzinie termomodernizacji budynków w Polsce ostatnie trzy lata to okres wzmożenia aktywności NFOŚiGW dzięki uruchomieniu programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach Green Investment Scheme. Pojawiła się szansa na finansowanie projektów o wysokim stopniu innowacyjności ze środków Mechanizmu EOG. WFOŚiGW zostały zasilone przez NFOŚiGW transzą pod kryptonimem KAWKA, służącą finansowaniu ograniczania niskiej emisji w domach prywatnych(...)
»

Upadłość i likwidacja(...)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość uzyskania zamówienia jest więc, co do zasady, powszechnie dostępna, bez względu na status i formę organizacyjno-prawną wykonawcy, co czyni zadość zasadzie uc(...)
»