Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

RODO na grunt polskiego prawa zostało wprowadzone „rzutem na taśmę”. Nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta dopiero 10 maja. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja br. Do tej pory także obowiązywały regulacje chroniące dane osobowe, jednak zmiany w tym zakresie mają charakter zasadniczy. Nie wszystkie przepisy są jednoznaczne, część z nich budzi kontrowersje, a wszystkie na grunt p(...)
»

Poznański Obszar Metropol(...)

W analizie delimitacyjnej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM) jednym z kryteriów delimitacji, obok społeczno-gospodarczego i dostępności komunikacyjnej, jest środowisko przyrodnicze. Kryterium to uwzględniało procentowy udział powierzchni form ochrony przyrody, gruntów kwalifikujących się do zalesień oraz powierzchni trwałych użytków zielonych w gminach, wskaźnik lesistości w gminach, waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także przebieg granic przyr(...)
»