Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wnioski z końcowej fazy r(...)

Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG, jest głównym dokumentem prawnym Unii Europejskiej. Dokument reguluje gospodarowanie ściekami komunalnymi oraz służy ochronie wód powierzchniowych i środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami1. Dyrektywa ta należy do najtrudniejszych i najkosztowniejszych w realizacji aktów prawnych UE2. Gminy, tworząc aglomeracje w ramach KPOŚK, zobowiązały się w(...)
»

Sieć przyjmie 5,6 GW z OZ(...)

  Planowanie rozwoju sieci przesyłowej stanowi jeden z ważniejszych procesów realizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Celem procesu jest planowanie takiej rozbudowy sieci, aby zostało zapewnione długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom.   Ramy prawne procesu planowania, w tym rozmieszczenia obiektów w planach zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli, zawar(...)
»