Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodowy obrót odpa(...)

Nowe unijne przepisy W ubiegłym roku uchwalono Rozporządzenie WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów1. Rozporządzenie to uchyla od 12 lipca 2007 r. rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG. Na terenie całej Unii Europejskiej kwestie związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują obecnie przepisy Rozporządzenia Rady Europy 259/93/EWG2 w sprawie nadzoru i kontroli p(...)
»

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»