Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Energetyczne wykorzystan(...)

Seminarium "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku" - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003 Kierunki rozwoju energetyki cieplnej w Europie wskazują na dalszy postęp w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wśród nich największy udział, wg prognoz, powinna zająć biomasa. Zaliczamy do niej: drewno, słomę, lasy energetyczne i inne odpady organiczne. Argumentem przemawiającym za energetycznym wykorzystaniem bi(...)
»

Prewencja przestrzenna l(...)

Wzrost zagrożenia powodziowego i wielkości strat powodziowych, obok przyczyn naturalnych, wynikają m.in. z wkraczania człowieka na zalewowe obszary dolin rzecznych. Rozbudowa infrastruktury, intensyfikacja trwałej zabudowy terenu oraz uszczelnienie powierzchni na obszarze zlewni rzecznych powodują – na skutek obniżenia retencji terenowej – zwiększenie realnego zagrożenia powodziowego. Doświadczenia z lat ubiegłych, wzmocnione tegoroczną powodzią, której sku(...)
»