Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling materiałów budo(...)

Recykling materiałów mineralnych, w tym budowlanych, jest zagadnieniem mającym duże znaczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Odzyskiwanie materiałów mineralnych (np. odpadów pogórniczych), w tym pobudowlanych, jest ważne zarówno z punktu widzenia ich zagospodarowania, jak i wykorzystania produktów odpadowych, powstałych w wyniku przeróbki kopalin. Recyklingu materiałów budowlanych można rozważyć (...)
»

15 lat dla środowiska War(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Olsztynie, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska Warmii i Mazur oraz kształtuje właściwe postawy proekologiczne, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.   WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie finansowania zwrotnego, kt(...)
»