Debata nad projektem rozporządzenia

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-11
  DRUKUJ

Głównym celem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 16 sierpnia 2011 r. jest wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitych wymagań dotyczących podmiotów gospodarczych zajmujących się odbieraniem i transportem odpadów komunalnych. Dotychczas szczegółowe wymagania w powyższym zakresie wprowadzały samodzielnie rady gmin w drodze uchwał.

Rozporządzenie to będzie miało niebagatelny wpływ na ukształtowanie rynku odbioru odpadów komunalnych w naszym kraju i – jak podkreśla Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – ma zasadnicze znaczenie dla wyznaczania trendów jakościowych w tej branży gospodarki komunalnej. – KIGO od lat postuluje zachowanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i transportem odpadów. Należy zachować i rozwijać potencjał firm profesjonalnie działających w branży i przeciwdziałać funkcjonowaniu na rynku przedsiębiorstw, które nie spełniają podstawowych standardów jakościowych i środowiskowych. Dla osiągnięcia celów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powyższe rozporządzenie ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, że w miejsce dotychczasowych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów wprowadzono rejestr działalności regulowanej. Ten akt prawa będzie także ważnym narzędziem w rękach gmin, które – realizując nałożone na nie zadania – powinny uwzględnić wskazane w nim wymagania w dokumentacji przetargowej (SIWZ) i w trakcie realizacji zawartej umowy egzekwować postawione przed wykonawcami wymagania formalne.
 
Usytuowanie bazy
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami popiera projekt rozporządzenia, jednakże zdaje sobie sprawę, że dla osiągnięcia zamierzonych efektów niektóre jego zapisy powinny zostać uzupełnione i uściślone. Odległość usytuowania bazy magazynowo-transportowej, wynosząca 80 kilometrów od granicy gminy, z której odbiera się odpady, jest zbyt duża. Baza powinna być zlokalizowana na terenie regionu gospodarki odpadami, w którym znajduje się gmina obsługiwana przez przedsiębiorcę. Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług w trudnych warunkach atmosferycznych lub drogowych, odległość do bazy nie powinna wynosić więcej niż 50 kilometrów. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców powinna znajdować się na terenie miasta.
 
Ponadto rozporządzenie nie powinno uściślać liczby pojazdów, do których posiadania zobowiązany jest przedsiębiorca (zapisano tam, że powinien on mieć co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa do odbierania odpadów zbieranych selektywnie). Zdaniem Izby, przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy w ilości adekwatnej do zakresu świadczonych usług. To samo dotyczy wskazywania rodzaju pojazdów, jakimi powinien dysponować przedsiębiorca – powinien być on dostosowany do sposobu i częstotliwości odbioru zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Realizacja usług będzie przecież inaczej wyglądała w dużych miastach, a inaczej w małych gminach wiejskich. Wskazanie konkretnej, minimalnej liczby pojazdów może wynikać z liczby obsługiwanych mieszkańców bądź wielkości obsługiwanego terenu, np. jeden pojazd obsługuje 10-15 tys. mieszkańców.
 
Wyposażenie techniczne
W rozporządzeniu należy także zwrócić większą uwagę na wyposażenie techniczne pojazdów. Projekt rozporządzenia, w obecnej formie, dopuszcza do wykonywania usług pojazdy zarejestrowane, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Skupia się ponadto na kwestii oznakowania, ograniczaniu rozwiewania i zabezpieczania przed rozpylaniem przewożonych odpadów, minimalizowaniu oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady oraz wyposażeniu w system nawigacji satelitarnej. Zapomina się w nim jednak o innych, jakże ważnych elementach, takich jak posiadanie przez przedsiębiorcę stałego tytułu prawnego do jego pojazdów, a także zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego wszelkich urządzeń pojazdu.
 
Ponadto w rozporządzeniu brakuje regulacji dotyczących utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i ilościowym urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, takich jak kosze, kontenery, pojemniki czy worki. Należałoby uwzględnić w rozporządzeniu wymagania techniczne dotyczące tych urządzeń, ich minimalną pojemność i warunki użytkowania.
 
Ewa Rakowska
(wykorzystano opinię prawną mec. Piotra Hossy)
Śródtytuły od redakcji

 
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami na Targach POLEKO 2011
Jak co roku zapraszamy wszystkich Członków, Współpracowników i Sympatyków do odwiedzenia stoiska KIGO na Targach POLEKO 2011. W tym roku znajdą nas Państwo w pawilonie 5, stoisko nr 97.
Zapraszamy także do udziału w organizowanej przez KIGO konferencji „Rola firm samorządowych i samorządów w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, która odbędzie się 22 listopada 2011 r. podczas Targów o godz. 14.30. Wstęp wolny. Szczegóły na stronie internetowej www.kigo.pl.
Tomasz Uciński, prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.
 
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus