Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Olej rzepakowy w energety(...)

Biorąc pod uwagę technologię uprawy ziarna rzepaku i produkcji oleju oraz niską zawartość pierwiastka S i N założono, że może on stanowić istotny czynnik obniżający emisję SO2 i NOx, przy spalaniu oleju roślinnego w mieszaninie z olejami ropopochodnymi. Badania własności fizykochemicznych oleju rzepakowego oraz jego mieszanin z mazutem wykazały, że powstałe mieszaniny są stabilne fizycznie i chemicznie, a także mogą spełniać wszystkie wymogi stawiane paliwom(...)
»

Recykling zadaniem gmin?(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyznaczyła samorządom nowe zadania. Nałożyła też na gminy obowiązki związane z osiągnięciem zapisanych w ustawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Czy słusznie? Opinie na ten temat są podzielone. Ustawa „śmieciowa” nadal rodzi wiele pytań. Pierwsze z nich dotyczy tego, czy słuszne jest nałożenie na gminę obowiązku uzyskania określonego poziomu recyklingu odpadów surowcowych (papieru, metali, tworz(...)
»