Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja w Mosinie(...)

Woda jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, a jej jakość ma ogromne znaczenie dla wszystkich żywych organizmów. Obserwowany w ostatnich latach znaczący wzrost zanieczyszczeń w wodzie sprawił, że coraz trudniej znaleźć wodę o składzie nie wymagającym uzdatniania przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej. Istniejące stacje wodociągowe do niedawna opierały się na prostych układach technologicznych uzdatniania. Obecnie stacje oczyszczania wody zaopatrujące duże miasta w Pol(...)
»

Regulacyjne funkcje wojew(...)

W niemal czteroletnim okresie obowiązywania Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747) zdarzyło się wiele przypadków nadużywania regulacyjnych uprawnień władz gminnych, szczególnie w procesie stanowienia taryf. Ostatnio w proces regulacji przedsiębiorstw wod-kan coraz wyraźniej włączają się wojewodowie. Taryfy zweryfikowane przez wójta i zatwierdzone przez radę gminy zwykle wchodziły w życie w ósmym dniu od p(...)
»