Konkurencja na rynku wywozu i składowania odpadów komunalnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-9
  DRUKUJ

 

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 3 zalicza do zadań własnych gminy kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz sprawy utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Szczegółowo zadania te określono w odrębnych ustawach.
 
W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi będą to w szczególności Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.). Zgodnie z art. 3 u.c.p. utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obligatoryjnych zadań własnych gminy. Jest ona obowiązana do tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami, obejmującego odpady komunalne wyprodukowane na swoim obszarze oraz przywożone na jej teren. Ponadto szc [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus