Książki nadesłane...

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-8
  DRUKUJ

 


Bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery
 
Józef Malej
Koszalin 2009
W książce przedstawiono wybrane problemy energetyki XXI w., nacisk kładąc zwłaszcza na kwestię energetyki odnawialnej. Omówiono akty prawne i umowy międzynarodowe dotyczące problematyki ochrony środowiska. Sporo miejsca przeznaczono też na kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz zagrożeniem, jakie niesie ono dla środowiska. W dalszej części zaprezentowano temat spalania odpadów i osadów ściekowych w kontekście zanieczyszczania środowiska oraz przedstawiono proekologiczne źródła energii odnawialnej: wodór, wiatr i geotermię. Osobne rozdziały poświęcono energetyce jądrowej i plazmie jako czwartemu stanowi skupienia materii. Omówiono także zasoby nieodnawialnych nośników energii świata i Polski, a ostatnia część traktuje o strategii rozwoju energetyki jądrowej. Książka opublikowana została przez Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
 
Praca zbiorowa po red. Andrzeja Kuliczkowskiego
Warszawa 2010
Pozycja kompleksowo przedstawia problematykę technologii bezwykopowej budowy i odnowy przewodów infrastruktury podziemnej. W poszczególnych rozdziałach opisano zalety takich technologii, ich optymalny dobór, wybrane zagadnienia projektowania bezwykopowej budowy, rodzaje zanieczyszczeń rurociągów i kanałów oraz metody czyszczenia sieci podziemnych. Osobne części poświęcono diagnostyce sieci podziemnych, bezwykopowym naprawom przewodów nieprzełazowych i przełazowych, technologiom bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji m.in. utwardzanymi powłokami żywicznymi oraz projektowaniu konstrukcyjnemu odnawianych w ten sposób przewodów. Końcowe rozdziały zawierają informacje na temat rur stosowanych w takich technologiach i bezpieczeństwa prowadzenia prac, a całość podsumowano zebraniem i opisaniem polskich osiągnięć w tej branży. Pozycja opublikowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 

Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków
Zofia Sadecka
Warszawa 2010
Celem publikacji jest pokazanie w sposób syntetyczny współzależności i powiązań procesów biologicznych w oparciu o podstawowe dane z chemii ogólnej, sanitarnej i procesowej, a także procesów fizyczno-chemicznych, mających wpływ na różnorodność i metabolizm biocenozy. Książka składa się z trzech rozbudowanych rozdziałów. W pierwszym – „Podstawy procesów tlenowych” – scharakteryzowano substraty i drobnoustroje występujące w ściekach, a także omówiono podstawy metabolizmu tlenowego rozkładu oraz kwestie syntezy i utleniania. Drugi rozdział – „Procesy beztlenowe” – omawia m.in. podstawowe parametry procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz mechanizmy umożliwiające uwalnianie wodoru. Natomiast tematy takie jak oczyszczanie ścieków w stawach, gruncie i oczyszczalniach hydrofitowych oraz usuwanie związków azotu i fosforu zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale – „Układy mieszane”. Książka opublikowana została przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 

Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych
Anna Grabińska-Łoniewska, Edward Siński
Warszawa 2010
Choroby wywołane przez bakterie, wirusy, pierwotniaki i pasożyty są najbardziej powszechnym zagrożeniem zdrowia związanym ze spożywaniem wody pitnej, a systemy wodociągowe są specyficznym środowiskiem ich występowania. Potrzebne są więc strategie ochrony konsumentów wody przed powodowanymi przez te mikroorganizmy infekcjami, sporządzone na podstawie ich inwentaryzacji i charakterystyki. Niniejsza publikacja opisuje mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody, mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze przenoszone przez systemy dystrybucji wody oraz systemy wodociągowe jako specyficzne środowisko ich występowania. Zwrócono także uwagę na problemy związane z monitorowaniem stopnia zanieczyszczenia sieci wodociągowej bakteriami chorobotwórczymi i potencjalnie chorobotwórczymi. W ostatnim rozdziale omówiono kwestie występowania w ekosystemach wodnych pierwotniaków patogenicznych oraz monitorowania skażenia nimi stref ochronnych i ujęć wody dla stacji uzdatniania wody. Opublikowane przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 

Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy
 
Włodzimierz Karol Pessel
Warszawa 2010
Książka obejmuje badania z zakresu nieczystości w kulturze Warszawy na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci. To w tym okresie dokonało się przejście od „cywilizacji studni” do „cywilizacji wodociągu, od „naczyń wygódkowych” do toalety wydzielonej i domowej łazienki, od rynsztoku do pomp i kolektorów. Pozycja złożona jest z trzech części. Pierwsza – „W stronę antropologii nieczystości” stanowi rodzaj ogólnego wprowadzenia, w którym autor podejmuje kwestię zastosowania szeroko pojętej myśli kulturoznawczej wobec problemów kultury sanitarnej. W części drugiej – „Studia z historii kultury miasta” opisano miasto i społeczność warszawską w początkach nowoczesnego oczyszczania oraz rozwój kultury sanitarnej Warszawy w latach 30. XX w. Część ostatnia – „Rekonesanse nowsze” – przynosi próby badania problemów kultury sanitarnej Warszawy na początku XXI w. Praca, napisana z rozmachem, podejmująca wiele wątków, została opublikowana przez Wydawnictwo TRIO.
 

GDZIE ZAMAWIAĆ KSIĄŻKI
 
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17 18
tel. 0-94/347-83-10, 347-82-54, fax 0-94/347-82-53
wydawnictwo@tu.koszalin.pl
www.wydawnictwo.tu.koszalin.pl
 
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 25B
tel./fax 0-22/877-31-88
zamowienia@seidel-przywecki.pl
www.seidel-przywecki.pl
 
Wydawnictwo TRIO
00-958 Warszawa, ul. Miedziana 11
tel./fax 0-22/826-73-70, 826-66-65
www.wydawnictwotrio.pl
trio@wydawnictwotrio.pl
 
Przygotowała
Barbara Kostrzewska

 

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus