Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zasady naliczania opłat z(...)

Zasadnicze znaczenie dla rozliczeń związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz zagospodarowaniem ścieków ma w Polsce ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1, a w szczególności zakaz finansowania skrośnego i obowiązek alokacji kosztów. Oznacza to, że doliczanie wód opadowych do opłaty za wodę i ścieki powoduje naruszenie norm prawnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku obszarów, na których funkcjonuje kanalizacja mieszana (a więc prakt(...)
»

Punkty selektywnej zbiórk(...)

Ważny element selektywnej zbiórki odpadów to dobrze przygotowana akcja informacyjna dla mieszkańców, np. dotycząca sposobów gromadzenia w domu i poza domem oraz odbioru zebranych odpadów. Z doświadczeń państw Unii Europejskiej, ale również i niektórych miast czy gmin polskich, wynika, że dobrze przyjęto tzw. stałe punkty zbiórki, stanowiące ważne miejsca w systemie gospodarki odpadami. Mieszkaniec czy wytwórca odpadów sam je transportuje (...)
»