Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kształtowanie przestrzeni(...)

Nad morzem w okresie letnim chciałoby wypoczywać ok. 50% Polaków. Pojemność naszego wybrzeża pozwala – przyjmując średni komfort wypoczynku lub leczenia – na przyjęcie tylko 20% populacji. Choć po II wojnie światowej znacznie wydłużono naszą linę brzegową, to nadal jesteśmy w grupie państw o średniej jej długości w przeliczeniu na liczbę obywateli. Łącząc dwa podstawowe aspekty tej problematyki – potrzeby społeczne i ochronę warunków nat(...)
»

Przejmowanie obowiązków g(...)

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożono na gminy dodatkowe obowiązki, wskazujące odpowiedzialność samorządów za odpady na swoim terenie. Pomimo wcześniejszych aktualizacji, nie zostały uregulowane kwestie związane z poborem opłat oraz ich wysokością. Dopiero obecna nowelizacja ustawy w art. 6q wskazuje expressis verbis podleganie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
»