Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Dotacja z NFOŚiGW(...)

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem programów ochrony powietrza i planów działania. Jego celem jest realizacja obowiązków nałożonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Podstawą prawną udzielenia dofinansowaniajestustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 91 (DzU z (...)
»

Redukcja spływu wód opado(...)

Skuteczne (przy zachowaniu akceptowalnego poziomu kosztu) zagospodarowanie wód opadowych należy do najważniejszych problemów funkcjonowania infrastruktury na obszarach zurbanizowanych. Jest to niezależne od ostatecznego rozwiązania tej kwestii, a więc znalezienia jakiegoś kompromisu pomiędzy czynnikiem technicznym a ekonomicznym i ekologicznym. Bez względu na obiektywny element uniemożliwiający jednoznaczną i bezpieczną ocenę ilościową (co znalazło swoje odbicie w normie EN752 (W(...)
»