Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe podwyżki dla budżetó(...)

„Źródłem wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego będą opłaty za składowanie odpadów wnoszone na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Górna jednostkowa stawka tej opłaty wynosić będzie 400 zł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku.” To fragment uzasadnienia do założeń transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE do nowelizacji ustawy o(...)
»

Unijna polityka klimatycz(...)

Celem powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych w ujęciu globalnym, a nie ograniczanie emisji z terytoriów poszczególnych krajów. Niestety, całe unijne instrumentarium środków prawnych i finansowych w zakresie redukcji emisji jest zorientowane na ograniczenie emisji z terytorium danego kraju członkowskiego czy Unii jako całości. Takie podejście byłoby uzasadnione, gdyby wszystkie państwa na świecie realizowały takie same zobowiązania redukcyjne. W tak(...)
»