Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Ścieżki przyrodnicze w mi(...)

Ścieżki przyrodnicze są doskonałym narzędziem edukacji ekologicznej. Najczęściej przebiegają przez obszary o wysokich walorach przyrodniczych, zwracają uwagę na faunę i florę charakterystyczną dla danego terenu, pogłębiają wiedzę i wyjaśniają zachodzące w naturze zjawiska.   Często jednak ich forma i zakres merytoryczny pozostawiają wiele do życzenia. Zbyt szczegółowe wyjaśnienia lub przeciwnie – infantylny sposób przedstawienia w(...)
»

Gospodarka wodno-ściekowa(...)

Obecny stan gospodarki ściekowej obszarów wiejskich Polski wynika z działań podejmowanych w latach ubiegłych. Wieloletnie niedocenianie roli infrastruktury technicznej jako ważnego determinantu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich prowadzi do kierowania niewystarczających środków finansowych na rozwój, modernizację i eksploatację infrastruktury technicznej1-2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego3, Polska zamieszkiwana jes(...)
»