Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z kraju(...)

Inwestują w ścieki   W ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zrealizowano rozbudowę i modernizację strzegomskiej oczyszczalni ścieków. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 16 listopada br. Dzięki przeprowadzonym pracom usprawniono ciąg do mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowano część biologiczną oraz(...)
»

Konserwator zabytków a us(...)

Wyjaśnienia wymaga kwestia kompetencji konserwatora zabytków w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gmin na prawach powiatów. W dotychczasowym stanie prawnym, zgodnie z postanowieniami art. 83a ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, organem właściwym do wydania zezwolenia był i jest wojewódzki konserwator zabytków. W praktyce pojawiały się jednak wątpliwości, który organ winien wydać zezwole(...)
»