Uproszczone plany urządzenia lasu

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

Obowiązująca od 15 listopada ub.r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o ocenach) określa, że projekty np. polityk, strategii, planów lub programów, których opracowywanie przewidziane jest w ustawach, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (s.o.o.ś.).

Odnosi się to do dokumentów z różnych sektorów gospodarki. Dotyczy to również uproszczonych planów urządzenia lasu, opracowywanych na zlecenie i koszt starosty.
Obecnie obowiązujący system planowania urządzeniowego w lasach prywatnych wynika z Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach oraz Rozporządzenia Min [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus