Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Magazynowanie(...)

Odpady komunalne są przede wszystkim odpadami – innymi słowy dotyczą ich wszystkie reguły ogólne gospodarki odpadami, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tym samym rozważania na temat postępowania z odpadami komunalnymi, a zatem również odnoszące się do ich magazynowania, należy rozpocząć od owych reguł ogólnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21), magazynowanie odpadów jest czasowym ich przechowyw(...)
»

Po co w gminach PGN?(...)

Budowanie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce nie będzie możliwe bez opracowania, a następnie realizacji gminnych planów zarządzania energią. W ogłoszonym przez NFOŚiGW w połowie 2013 r. konkursie 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) wzięło udział 981 gmin, co stanowi ponad 39% w skali Polski. Tym bardziej istotne jest to, aby jakość tych planów odpowiadała wysokim standardom oraz aby nie stały się one stertami dokumentów(...)
»