Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy można wskazać RIPOK?(...)

Po wejściu w życie 1 stycznia 2012 r. zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. nr 391 – u.c.p.g.) główny nurt dyskusji skoncentrował się na tym, w jaki sposób powinny być wyłonione podmioty odbierające odpady komunalne od mieszkańców gmin. Nie można jednak zapominać o tym, że jest to dopiero pierwszy etap zagospodarowania odpadów komunalnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska, dużo wa(...)
»

Zieleń w planowaniu przes(...)

Jedna z najważniejszych funkcji planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym wyraża się w określaniu przeznaczenia terenów wraz z wyznaczaniem architektonicznych warunków ich zagospodarowania. Działalność gminy w tym zakresie powszechnie utożsamiana jest zatem ze stwarzaniem formalnoprawnych możliwości realizacji inwestycji o charakterze budowlanym, co z kolei determinuje ogólny rozwój społeczno-ekonomiczny na danym terytorium. Do zadań urbanistyki nie należy jednak wyłącznie p(...)
»