Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Dokumentacja związana z o(...)

Wykonanie obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem oraz ewentualne uiszczenie opłaty produktowej związane jest ze zgłaszaniem, dokumentowaniem i rozliczaniem poszczególnych działań. Obowiązki te zostały omówione w numerze 2 „Recyklingu” (str. 8-9). Poniżej zostaną szczegółowiej przedstawione zagadnienia związane z dokumentowaniem poszczególnych czynności. Przede wszystkim, na podstawie art. 9. ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorc(...)
»

Proces odzysku R10(...)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Przepisu tego nie stosuje się do posiadaczy odpadów prowadzących odzysk za pomocą działań określonych jako R10 w załączniku nr 5 do ustawy, czyli rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, or(...)
»