Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Złe prawo czy gospodarz?(...)

Ocena gospodarowania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gminnym zasobem nieruchomości była głównym celem inspekcji przeprowadzanej od 1 marca do 16 kwietnia 2006 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Objęto nią 29 urzędów. Przedmiotem kontroli było przede wszystkim określenie zaawansowania komunalizacji, sposobu ewidencjonowania nieruchomości gminnych, prawidłowości ich udostępniania i zbywania oraz planowania wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Dodatkowo skoncentrowano się na re(...)
»

Podejrzana deklaracja(...)

Co powinna zrobić gmina w sytuacji, gdy złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja budzi wątpliwości? Przepisy Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DzU z 2017 r. poz. 1289, ze zm., dalej: u.c.p.g.) wprowadzają zasadę, zgodnie z którą to właściciel nieruchomości deklaruje, jaka wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest w jego przypadku „odpowiednia”. „Odpowiednia” wysokość opłaty dla przysłowiowego Ko(...)
»