Włocławski system wodno-ściekowy

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

O tym, jak szeroki wachlarz korzyści przynoszą kompleksowe działania prowadzone przez beneficjentów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, pisaliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”, przedstawiając szereg prac poczynionych przez spółkę Toruńskie Wodociągi oraz władze Grodu Kopernika. Obostrzone wymogi UE w zakresie ochrony środowiska powodują, że takich działań jest coraz więcej.

Oto kolejny przykład z województwa kujawsko-pomorskiego, pokazujący przyszłościowe myślenie beneficjenta.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku (MPWiK), dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej, w ubiegłym roku zakończyło projekt pn. „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”, w ramach którego zrealizowano trzy kontrakty wykonawcze. Na początku zmodernizowano i rozbudowano Grupową Oczyszczalnię Ścieków (GOŚ), eksploatowaną od 1983 r. Realizacja tego zadania przyczyniła się do zredukowania ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do Wisły, za co MPWiK jako inwestor został laureatem III edycji konkursu „Lider Eko-Inwestycji”.
W ramach kolejnego kontraktu dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków, dzięki czemu cztery dzielnice miasta zyskały 27,8 km nowej oraz 2,8 km wyremontowanej sieci kanalizacyjnej. Ogółem wybudowano i wyremontowano 5,6 km przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto zbudowanych zostało 15 nowych przepompowni ścieków, natomiast jedną gruntownie zmodernizowano. Powstał zbiorczy system kanalizacji ciśnieniowej, w skład którego wchodzi rurociąg położony pod dnem Wisły. Wykonanie zadania umożliwiło transfer ścieków z dzielnicy Zawiśle do oczyszczalni, natomiast ścieki ze Starego Miasta, przez długie lata zanieczyszczające Wisłę, skierowano do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Projekt obejmował również wybudowanie suszarni osadów ściekowych, gdzie obecnie pozostałości ściekowe suszy się, a następnie poddaje utylizacji w procesie spalania w piecach pobliskiej cementowni.
Prace w ramach tego projektu zakończono w sierpniu 2008 r.
 
Kolejne kroki – drugi projekt
Pomimo ogromu prac poczynionych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej MPWiK we Włocławku nie spoczęło na laurach. Jak dotąd, wykonane prace służą mieszkańcom i środowisku, jednak nie zaspokajają w pełni potrzeb wszystkich włocławian. Tam, gdzie brakuje kanalizacji, ścieki nadal gromadzone są w szambach lub zbiornikach bezodpływowych, co niekorzystnie wpływa na jakość okolicznych wód podziemnych i powierzchniowych. Dlatego zdecydowano się na dalsze prace w ramach kolejnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek – II etap”. Jego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni GOŚ w celu spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące kontrakty wykonawcze: „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” I i II etap oraz „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej”. Ostatnim zadaniem w ramach tego projektu będzie „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS”.
 
Postęp prac
W celu uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje, podobnie jak w przypadku pierwszego projektu, MPWiK wzięło udział w konkursie wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. Po pomyślnym zaopiniowaniu wniosku przez WFOŚiGW został on uzupełniony, a następnie przekazany do oceny przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mimo iż kwestia dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej nie została jeszcze rozstrzygnięta, niektóre prace są już realizowane. Jak dotąd, rozpoczęto roboty w ramach kontraktu nr 2, polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami (I etap) i budowie 6,3 km nowej sieci. Z końcem sierpnia br. przekazano plac do budowy, natomiast we wrześniu rozpoczęto pierwsze prace w jednej z objętych kontraktem dzielnic – Michelin (zdjęcie).
Realizacja projektu z pewnością wiązać się będzie z utrudnieniami dla mieszkańców Włocławka, jednak pamiętajmy, że niesie ona za sobą wiele wymiernych korzyści, które zrekompensują wszelkie niedogodności lokalne. Otóż inwestycja przyczyni się do dociążenia ściekami komunalnymi z istniejących osiedli mieszkalnych, terenów usługowych, zakładów przemysłowych objętych planowanym do realizacji systemem zbiorowego zbierania ścieków o ok. 5 tys. RLM. Realizacja nowego projektu z pewnością zapewni wszystkim mieszkańcom dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i poprawi stan sanitarny miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji szamb i zbiorników bezodpływowych. Wzmocnieniu ulegnie ochrona wód podziemnych, wykorzystywanych do zaopatrzenia mieszkańców Włocławka w wodę pitną.
 
 
Marta Biłas
PSBFP
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus