Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Trudne do spełnienia zada(...)

Obecnie przed polską elektroenergetyką stoi szereg bardzo trudnych zadań. Sprostanie im będzie olbrzymim wyzwaniem nie tylko dla sektora, ale również dla całego społeczeństwa. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć spełnienie wymogów zawartych w tzw. pakiecie klimatycznym, dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrekt(...)
»

Postępowanie administracy(...)

Niezależnie od ustalenia nowych jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, które obowiązują od 1 lipca 2003 r., określony został także tryb postępowania administracyjnego w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów (DzU nr 113, poz. 1074). (...)
»