Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Gliwicach – zamierzenia i realizacje


Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2000-2006 i przypadające na część tego okresu członkostwo Polski we Wspólnocie ożywiły dyskusję na temat procesów rewitalizacji. Przed tym czasem miasta podejmowały pewne działania noszące znamiona rewitalizacji, jednakże wobec ograniczonej dostępności środków finansowych w ich budżetach działania te nie były prowadzone w dużym zakresie.

Przygotowan(...)