Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Zielona rewitalizacja w s(...)

Zielona rewitalizacja w strefie wielkomiejskiej Łodzi Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ została przyjęta przez miasto 25 czerwca 2012 r. i preferuje wielofunkcyjne użytkowanie terenu. Zaakceptowana zmiana kierunku rozwoju na dośrodkowy wynika z konieczności przeciwdziałania pogarszającej się sytuacji przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej współczesnego miasta. Wymykająca się spod kontroli urba(...)
»

Dostęp do informacji o śr(...)

Od 15 listopada 2008 r. kwestie dostępu do informacji o środowisku regulowane są przepisami nowej Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227). Potrzeba uchwalenia nowej ustawy w zakresie dostępu do infromacji, a także innych wskazanych w jej tytule spraw, argumentowana była przede wszystkim koniecznością wykazywanych przez(...)
»