Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska w Unii(...)

Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w polityce europejskiej. Już w preambule Traktatu Amsterdamskiego wymienione są zasady trwałego i harmonijnego rozwoju (ekorozwoju). Od chwili wejścia tego Traktatu w życie Unia Europejska jest zobowiązana dążyć do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska UE służy zachowaniu i poprawieniu stanu środow(...)
»

OZE w Polityce energetycz(...)

W przyjętym przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2025 r. (PEP) wśród wymienionych w części II długoterminowych kierunków działań do 2025 r. oraz zadań wykonawczych do 2008 r. znalazł się rozdział dotyczący OZE. Po raz pierwszy w tak ważnym dokumencie, jakim jest PEP, w sposób tak jednoznaczny wskazano na konieczność rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z dokumentu wynika, że energetyka odnawialna stała się integralną częścią całego s(...)
»