Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak pozyskać środki na in(...)

26 kwietnia 2001 r. powiat płocki oraz Bank Ochrony Środowiska SA podpisały umowę zlecenia organizacji przeprowadzenia obsługi emisji obligacji komunalnych. Pozyskane z emisji obligacji środki mają być przeznaczone na modernizację dróg powiatowych oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zespołu szkól Rolniczych w Trzepowie - obiekt w Górach". Łączna wartość emisji wynosi 11 mln zł. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach: w roku 2001: 3-letnie na kwotę (...)
»

Przeznaczenie gruntów na (...)

Realizacja inwestycji związanych z energetyką wiatrową na terenach przekraczających 0,5 ha nie zawsze wiąże się z koniecznością uzyskiwania zgody ministra na przeznaczenie gruntów na cele niewolne. Kwestię tę reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (DzU nr 16, poz. 78, ze zm.), zwana dalej: u.o.g.r. Obowiązek taki dotyczy jedynie użytków rolnych klas I-III o powierzchni powyżej 0,5 ha. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy: &bdquo(...)
»