Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aprobaty techniczne dla s(...)

Wejście Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia zmian w przepisach prawnych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Również w budownictwie, a w tym i w odniesieniu do wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej.Podstawowym aktem prawnym, który wszedł w życie z dniem wejścia Polski do Unii – 1 maja 2004 r. - jest Ustawa o wyrobach budowlanych, z dn. 16 kwietnia 2004 r.( Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881). W ślad za tą Ustawą zostały opubl(...)
»

Odraczanie i umarzanie op(...)

Ustawa P.o.ś. utrzymała i rozbudowała ważny i sprawdzony instrument o charakterze bodźcowym, mający zastosowanie do opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych, jakim jest odraczanie i zmniejszanie, bądź umarzanie odroczonej opłaty lub kary. Ideą instrumentu jest danie możliwości podmiotowi, obciążonemu taką sankcją, ale dążącemu do usunięcia przyczyn jej nałożenia, szansy zrealizowania podjętych przedsięwzięć – poprzez nieobciążanie go obowiązkiem zapłaty określonych sum.(...)
»