Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

wydany w Przegląd Komunalny – 2006-5
  DRUKUJ
Po długim okresie prac mamy wreszcie nową ustawę Prawo zamówień publicznych, zgodną z dyrektywami UE. Niesie ona za sobą wiele zmian, które na pewno usprawnią proces udzielania zamówień.

W ustawie pojawiają się nowe pojęcia związane z procedurami przetargowymi. Pierwszym z nich jest „umowa ramowa”. Zgodnie z definicją z art. 9a, należy przez nią rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższ [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus